מדיניות שמירת הפרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי מתוך הכרה כי הגנת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין החברה לבינך: 

 1. איסוף מידע והשימוש בו:
  החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על ידי החברה; (1.1) מידע כללי על המבקרים באתר; (1.2) מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים בהסכמת המבקרים באתר.

  1.1 מידע כללי על המבקרים באתר:
  החברה אוספת מידע כללי/ סטטיסטי אודות המבקרים באתר, כגון: מספר המבקרים באתר, העמודים שנצפו, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך זמן הצפייה באתר וכד’. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

  1.2 מידע אישי:
  החברה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, ומספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר:
  א. המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה; או
  ב. החברה עורכת סקר מקוון על בסיס הסכמות הנשאלים.
  החברה נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר.
  המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הנו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין. החברה תמנע כל גישה בלתי מורשית למידע.
  בכפוף להסכמתך, החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת שתקבל מידע הנוגע להצעות רכישת נדל”ן ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי החברה ו/או חברת האם ו/או חברות בנות, אחיות, קשורות, קיימות ו/או עתידיות ובין אם מצד ג’ כלשהו עימו תשתף החברה פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הנך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.

 2. אבטחת מידע וסודיות:
  החברה עושה את כל המתחייב ומעבר לכך כדי להגן על סודיות הנתונים בשיטות אבטחה מתקדמות.
  אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
  התקשרות הלקוח לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח, על בסיס דרישות מחמירות.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.
 3. כללי:
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.
  מדיניות זו באה להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך שהיא.